Informacje

Centrum Kompetencji „Inteligentne sieci i technologie sensorowe” (ITSensor) w założeniu jest przedsięwzięciem mającym na celu konsolidację środowisk i instytucji zrzeszonych lub współpracujących z Konsorcjum IATI, zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętych technik sieci inteligentnych i technologii sensorowych oraz opracowywaniem i wprowadzaniem do gospodarki nowych technologii i systemów sensorowych. Podstawą funkcjonowania Centrum jest potencjał jego Partnerów w postaci wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i menedżerskiej, posiadanej infrastruktury naukowo-badawczej, możliwości organizacyjnych i infrastrukturalnych oraz potencjał wdrożeniowy przedsiębiorców.


Członkowie Centrum Kompetencji  ITSensor posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji prac badawczo-naukowych i wdrożeniowych w następujących Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach zdefiniowanych w obszarze KIS 14. "SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE":

I. SENSORY FIZYCZNE

1.       Sensory światłowodowe punktowe i rozłożone, w szczególności wykorzystujące światłowody mikrostrukturalne, do pomiarów wielkości fizycznych w szczególności kształtu, odkształceń, temperatury i innych.

2.       Technologia i konstrukcja sensorów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego i/lub jonizującego.

3.       Technologia i konstrukcja sensorów wykorzystujących ultradźwięki.

4.       Technologia i konstrukcja sensorów i mikrosensorów (MEMS/NEMS/MOEMS), w tym dla wielkości mechanicznych (siła, naprężenie, odkształcenie, przyspieszenie, drgania, położenie i inne).

5.       Rozwój sensorów elastycznych i/lub drukowanych.

6.       Systemy nawigacji w obiektach zamkniętych.

7.       Sensory fizyczne dla autodiagnostyki maszyn i urządzeń w systemach M2M lub M2H.

II. SENSORY CHEMICZNE

1.       Tworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i opracowania technologii wytwarzania czujników chemicznych, w tym elektrochemiczne, półprzewodnikowe, termometryczne, masowe, optyczno-światłowodowe, typu lab-on – chip, spektrometryczne, rezonansowe (MEMS/NEMS) i inne

2.       Sensory chemiczne gazów (fotoniczne, konduktometryczne i inne)

III. BIOSENSORY

1.       Sensory pomiarów biomechanicznych parametrów struktur biologicznych.

2.       Technologia i konstrukcja biosensorów wykorzystujących struktury MEMS i NEMS.

3.       Sensory dla monitorowania funkcji życiowych osób działających w warunkach ekstremalnych (strażacy, ratownicy, policjanci, sportowcy i inni).

4.       Sensory i sieci sensorowe dla telemedycyny, w tym dla monitorowania stanu zdrowia człowieka.

IV. SIECI SENSOROWE

1.       Techniki zarządzania, optymalizacji i samoorganizacji sieci sensorowych

2.       Bezpieczeństwo sensorów i sieci sensorowych oraz systemy zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych

3.       Techniki przetwarzania i gromadzenia danych dla sensorów i sieci sensorowych

4.       Inteligentne sensory i sieci sensorowe wykorzystujące techniki akustyczne, sejsmiczne, spektralne i/lub obrazowania

5.       Rozwój sensorów i sieci sensorowych typu Body Area Network (BAN)

6.       Sieci sensorowe do monitorowania stanu środowiska człowieka

V. Zagadnienia Horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych

1.       Technologie elektroniczne i informatyczne dla systemów sensorowych.

2.       Innowacyjne materiały dla technologii sensorowej.

3.       Techniki i systemy oszczędnego wykorzystywania energii na potrzeby autonomicznych sensorów i sieci sensorowych.

4.       Przyrządy i systemy pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting) dla sensorów i sieci sensorowych.

5.       Sensory wysokiej rozdzielczości i dokładności.

6.       Technologie obudów i montażu (packaging) dla technologii sensorowej i detektorowej.

7.       Zagadnienia integracji i miniaturyzacji heterogenicznych i inteligentnych systemów sensorowych.

8.       Metody podnoszenia niezawodności sensorów i systemów sensorowych.

9.       Wykorzystanie fuzji danych gromadzonych przez różne typy sensorów.

10.   Sensory i sieci sensorowe dla diagnostyki bio-medycznej.

11.   Sensory i sieci sensorowe dla prewencji w stanach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i/lub epidemiologicznego.

12.   Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).

13.   Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych.

14.   Sensory i sieci sensorowe dla inteligentnych budynków i miast

15.   Sensory dla monitorowania środowiska naturalnego.

16.   Sensory i sieci sensorów dla modelowania, symulacji, kontroli i/lub sterowania procesów technologicznych w przemyśle.

17.   Sensory i sieci sensorów do monitoringu warunków przechowywania w łańcuchu dostaw i śledzenia produktów w celach identyfikacyjnych.

18.   Sensory i sieci sensorowe na potrzeby zaawansowanych systemów ochrony perymetrycznej.


Zadaniem  Centrum jest:

a)     realizacja innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych poprzez aplikowanie o wspólne projekty i pozyskiwanie źródeł ich finansowania

b)    zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności

c)     ułatwienie współpracy między partnerami IATI oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy w obszarze Inteligentnych sieci i technologii sensorowych

d)    ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej,

e)     promocja oferty Centrum Kompetencji i jego członków.

 

 

Przedmiotem działalności Centrum jest:

a)     budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami Centrum ,

b)    budowanie struktur i powiązań pomiędzy Centrum a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE.

c)     definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowania Centrum,

d)    tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką,

e)     składanie wniosków o dofinansowanie działań CENTRUM,

f)     realizacja wspólnych projektów i badań, również z udziałem podmiotów zewnętrznych,

g)    realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym zakupów i sprzedaży know-how, technologii, aparatury, sprzętu, oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie infrastruktury,

h)     gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań członków Centrum,

i)      promocja członków Centrum poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,

j)        utrzymywanie witryny internetowej, poszukiwanie nowych rynków, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnianie dostępu do informacji oraz tworzenie bazy wiedzy z zakresu nowych technologii i systemów sensorowych.


dr hab. inż. Grzegorz Sęk
Politechnika Wrocławska
+48713204573
dr inż. Paweł Knapkiewicz
Politechnika Wrocławska
+48713204812
prof. dr hab. inż. Tadeusz Gdura
Politechnika Wrocławska
+48713203016
prof. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński
Politechnika Wrocławska
+48713203028
dr inż. Waldemar E. Grzebyk
Politechnika Wrocławska
+48713204766, +48713202057
prof. dr hab. inż. Jan Dziuban
Politechnika Wrocławska
+48713216576, +48713203883
dr hab. inż. Rafał Walczak
Politechnika Wrocławska
+48713559866 w.63